ติดต่อหน่วยงาน

ที่ตั้งสำนักงาน
: ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ตั้งอยู่เลขที่ 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52120

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

โทร. 0 5427 1209 - 10
             กด 1 ติดต่อ สำนักปลัด อบต.
             กด 2 ติดต่อ กองคลัง
             กด 3 ติดต่อ กองช่าง
             กด 5 ติดต่อ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
             กด 4 ติดต่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
             กด 7 ติดต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
             กด 10 แจ้งเหตุสาธารณภัย
             กด 18 ส่งแฟกซ์
กองสวัสดิการสังคม (งานเบี้ยยังชีพ การสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการ การส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ) โทร.0 5420 9705

E-mail : wic01@hotmail.com / wichetnakorn.abt@gmail.com
เว็บไซต์ อบต. : http://www.wichetnakorn.go.th


แผนที่การเดินทาง