การคมนาคม

               เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล
               : จากจังหวัดลำปางใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1035 เป็นทางคมนาคมสายหลัก ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง