วิสัยทัศน์
"พัฒนาคน พัฒนาเมือง พัฒนาเศรษฐกิจตามวิถีพอเพียง ยึดหลักธรรมาภิบาล"

พันธกิจ
              1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
              2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ
              3. ยกระดับการศึกษาของท้องถิ่นทั้งในระบบและนอกระบบ
              4. อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
              5. เสริมสร้างสุขอนามัยให้กับประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง
              6. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยชุมชนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
              7. ยกระดับรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองได้
              8. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
              9. การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
              1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
              2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
              4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
              5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์
              1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน
              2. การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
              3. การไฟฟ้าสาธารณะ
              4. การวางผังเมืองรวม
              5. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              6. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              7. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
              8. การศึกษา
              9. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
              10. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
              11. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
              12. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
              13. การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
              14. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
              15. การพัฒนาบุคลากร
              16. การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน


จุดยืนทางยุทธศาสตร์
              ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ
              1. ประชาชนได้รับการพัฒนาและตอบสนองปัญหาได้ทันท่วงท
              2. ประชาชนต้องได้รับบริการสาธารณะอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน
              ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ
              1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
              ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ
              1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขทั้งกายและใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลวิเชตนคร
              2. พัฒนา และส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
              ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ
              1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
              2. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
              ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ
              1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              2. นำระบบธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร