ข่าวประชาสัมพันธ์

ล่าสุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 (ระหว่างวันที่ 16 ก.พ. - 2 มี.ค. 2566)
24 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร พ.ศ.2566
9 มกราคม 2566
คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 มกราคม 2566
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
28 พฤศจิกายน 2565


การเลือกตั้ง | สอบ / รับโอน - ย้าย | การเงิน - การคลัง | แผนและงบประมาณ | กิจการสภาฯ | สวัสดิการสังคม | อื่น ๆ

ลำดับ
เรื่อง
ลงวันที่