ข่าวประชาสัมพันธ์

ล่าสุด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
28 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ))
1 กันยายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ))
10 สิงหาคม 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ))
1 กรกฎาคม 2565
ประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร เป็นการชั่วคราว
16 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศนโยบาย "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
17 มกราคม 2565
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565
17 มกราคม 2565
ประกาศเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
11 มกราคม 2565
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
10 มกราคม 2565
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
4 มกราคม 2565
ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
4 มกราคม 2565
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
4 มกราคม 2565
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
4 มกราคม 2565
ประกาศกำหนดวันเปิดและปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
4 มกราคม 2565
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565
4 มกราคม 2565


การเลือกตั้ง | สอบ / รับโอน - ย้าย | การเงิน - การคลัง | แผนและงบประมาณ | กิจการสภาฯ | สวัสดิการสังคม | อื่น ๆ

ลำดับ
เรื่อง
ลงวันที่