วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวอัชฎาพร เคร่งครัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสุขภาพจิต ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ญาติพี่น้องคนพิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแจ้ห่ม มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (อาคารกองสวัสดิการสังคม)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวอัชฎาพร เคร่งครัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการนวดแผนไทยและธรรมชาติบำบัด ของชมรมผู้สูงอายุตำบลวิเชตนคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ญาติพี่น้อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (อาคารกองสวัสดิการสังคม)
วันที่ 29 เมษายน 2565 นางสาวอัชฎาพร เคร่งครัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร พร้อมด้วย นางสาวธนันดา ปินใจกุล นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดลำปาง และยุติธรรมพบประชาชน" ณ อาคารเรียนและบริการวิชาการ ชั้น 5 ห้องประชุมนารีอินทนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 พร้อมทั้งแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครได้จัดประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ชั้น 2 โดยได้มอบนโยบาย "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การถือปฏิบัติตามประมวดจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร และค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งหารือข้อราชการอื่น ๆ
วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ ประธาน อสม. และประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11 ได้ประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
วันที่ 31 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร เป็นประธานคณะทำงานในการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ชั้น 2
วันที่ 11 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครร่วมกับกลุ่มแอดมินเพจฮักแจ้ห่ม ได้นำของบริจาคที่ประชาชนได้มาร่วมบริจาคไปแจกจ่ายให้แก่ผู้กักตัวและกลุ่มเสี่ยง COVID-19 จำนวน 7 หมู่บ้าน (บ้านหลุก หมู่ที่ 2 / บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 / บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5 / บ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 / บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 7 / บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9 / บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตามรายชื่อผู้กักตัวและกลุ่มเสี่ยง)
วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ชั้น 2
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ได้มอบป้ายโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ) และมอบป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.ตำบลวิเชตนคร)
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร นำโดย นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมงนประเพณีสลากภัตร ณ วัดประตูเหล็ก ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง